Energetická chudoba

Zmírnění energetické chudoby

V rámci evropského Paktu starostů a primátorů do roku 2030 se kromě opatření na zmírnění klimatických změn a přizpůsobení se jejich nepříznivým dopadům signatáři zavázali poskytnout všem přístup k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné energii. V evropském kontextu to znamená přijmout opatření ke zmírnění energetické chudoby. Zmírněním energetické chudoby mohou signatáři Paktu zlepšit kvalitu života svých občanů a vytvořit spravedlivou společnost podporující začlenění.

Co je energetická chudoba?

Energetickou chudobu lze definovat jako:

„situace, kdy si domácnost nebo jedinec nemůže dovolit základní energetické služby (vytápění, chlazení, osvětlení, mobilitu a energie), aby si zajistil(a) slušnou životní úroveň, a to v důsledku spojení nízkého příjmu, vysokého výdaje energie a nízké energetické účinnosti jejich domovů“

European Commission, Citizen Energy Forum 2016

V praxi to znamená, že zranitelní občané buď nemají přístup k energetickým službám, nebo využíváním těchto energetických služeb oslabují jejich možnost přístupu k dalším základním službám. Energetická chudoba může mít výrazný dopad na zdraví, blahobyt, sociální začlenění a kvalitu života. Domácnostem postiženým energetickou chudobou se dostává nepřiměřená úroveň základních energetických služeb, jako je osvětlení, topení/chlazení, využívání spotřebičů, doprava a mnoho dalších. Energetickou chudobu je tak třeba zohlednit v mnoha oblastech politiky, včetně sociální a ekonomické politiky a samozřejmě také politiky v oblasti klimatu a životního prostředí.

Problém energetické chudoby v Evropě

Energetická chudoba představuje složitý problém, přičemž je těžké odhadnout současnou úroveň energetické chudoby a její dopad na život občanů. Odhaduje se, že energetickou chudobou trpí 1 občan z 10. Čísla ukazují, že v Evropě:

57 milionů lidí nedokáže v zimě udržet své domovy vytopené [1]

104 milionů lidí nedokáže v létě udržet doma příjemné prostředí [1]

52 milionů lidí platí své účty za energie se zpožděním [1]

10 milionů lidí musí jít více než 30 minut pěšky, aby mohli využít veřejnou dopravu [2]

[1] https://www.energypoverty.eu/  [2] http://www.docutren.com/pdf/boletin/[IIIA%201440].pdf

Povědomí o energetické chudobě v Evropě roste a tento fenomén se stává politickou prioritou v řadě institucí EU, zvláště v rámci legislativního balíčku '„Čistá energie pro všechny Evropany" Evropské komise. V rámci iniciativy Evropské komise usilující o řešení energetické chudoby v zemích EU vzniklo v roce 2018 středisko pro sledování energetické chudoby (EPOV). Úkolem EPOV je měření, sledování a sdílení znalostí a osvědčených postupů v oblasti energetické chudoby. Více informací o EPOV naleznete zde.

Evropský Pakt starostů a primátorů a EPOV spolupracují na řešení energetické chudoby. Tyto dvě iniciativy financované Evropskou komisí poskytnou místním a regionálním orgánům v celé Evropě podporu při zmírňování energetické chudoby a budou s nimi sdílet znalosti a zdroje pro budování místních kapacit.

Užitečných odkazů

energy poverty summary cover- "Alleviating energy poverty: Useful resources", by the Covenant of Mayors - Europe Office

- Covenant of Mayors two-pager on energy poverty

- European Commission's awareness-raising campaign on energy efficiency and energy poverty - Policy leaflet (English), Campaign website

- ASSIST 2gether

Country-specific materials: