Cíle a rozsah

Pakt starostů a primátorů je největším hnutím na světě, které se věnuje místním klimatickým a energetickým opatřením. Níže naleznete další informace o naší iniciativě v EU: její pozadí, poslání a vize a také její výsledky v číslech.

Vize signatářů

SigningSignatáři schválili společnou vizi do roku 2050: urychlit dekarbonizaci svých území, posílit jejich schopnost přizpůsobit se nevyhnutelným dopadům změny klimatu a umožnit svým občanům přístup k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné energii.

Závazky signatářů

Města signatářů se zavázala k podpoře realizace cílů EU, kterými je snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030 a přijetí společného přístupu k řešení zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobení se změnám klimatu.

Aby se jejich politický závazek realizoval prostřednictvím praktických opatření a projektů, signatáři Paktu se zavázali, že do dvou let od data rozhodnutí místní rady předloží akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), v němž představí klíčová opatření, která plánují uskutečnit. Plán bude obsahovat bilanci základních emisí pro sledování opatření ke zmírnění důsledků a posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu. Adaptační strategie může být buď součástí SECAP, nebo může být rozvinuta a začleněna do samostatného plánovacího dokumentu. Tento odvážný politický závazek představuje u měst, která se zavázala podávat zprávy o provádění svých plánů každé dva roky, začátek dlouhodobého procesu .