Cíle a rozsah

Pakt starostů a primátorů je největším hnutím na světě, které se věnuje místním klimatickým a energetickým opatřením. Níže naleznete další informace o naší iniciativě v EU: její pozadí, poslání a vize a také její výsledky v číslech.

Vize signatářů

Zintenzivnění opatření pro spravedlivější a klimaticky neutrální Evropu

infographics 2050 CS 700x"My, starostové a primátoři z celé Evropy, tímto zvyšujeme své ambice v oblasti klimatu a zavazujeme se podnikat konkrétní opatření tempem, které diktuje rozvoj vědy, abychom společně udrželi globální nárůst teploty pod 1,5 °C, což je tou nejvyšší ambicí Pařížské dohody."

"Naší vizí je situace, kdy do roku 2050 budeme všichni žít v dekarbonizovaných a odolných městech s přístupem k cenově dostupné, bezpečné a udržitelné energii. V rámci hnutí Paktu starostů a primátorů - Evropa budeme i nadále (1) snižovat emise skleníkových plynů na našem území, (2) zvyšovat odolnost a připravovat se na nepříznivé dopady změny klimatu a (3) bojovat s energetickou chudobou, jejíž řešení je jedním z klíčových opatření k zajištění spravedlivého přechodu."

[výňatek z oficiálního dokumentu o závazcích]

Závazky signatářů

ZAVÁZAT SE, JEDNAT, ZAPOJIT SE A VYTVOŘIT SÍŤ

Zavazujeme se přičinit se tím, že budeme provádět tato opatření:

1. ZAVAZUJEME SE stanovit si střednědobé a dlouhodobé cíle, které jsou v souladu s cíli EU a alespoň tak ambiciózní jako naše národní cíle. Naším cílem bude dosáhnout klimatické neutrality do roku 2050. S ohledem na současnou kritickou situaci v oblasti klimatu učiníme tato opatření naší prioritou a budeme o nich informovat naše občany.

2. ZAPOJUJEME naše občany, podniky a orgány státní správy na všech úrovních do realizace této vize a do transformace našich sociálních a ekonomických systémů. Snažíme se vypracovat místní klimatický pakt se všemi aktéry, kteří nám pomohou těchto cílů dosáhnout.

3. JEDNÁME právě teď a společně, abychom se vydali tím správným směrem a urychlili nezbytný přechod. Vypracujeme, zavedeme a oznámíme ve stanovených termínech akční plán k dosažení našich cílů. Naše plány budou obsahovat ustanovení o tom, jak zmírnit dopady změny klimatu a adaptovat se na ně a zároveň zachovat inkluzivitu.

4. KOMUNIKUJEME s kolegy starosty a primátory a místními lídry v Evropě i mimo ni a vzájemně se inspirujeme. Podpoříme je, aby se k nám připojili v rámci Globálního paktu starostů a primátorů bez ohledu na to, kde na světě se nacházejí, pokud vezmou za své zde popsané cíle a vizi.

city journey ENMěsta signatářů se zavázala k podpoře realizace cílů EU, kterými je snížení emisí skleníkových plynů o 40 % do roku 2030 a přijetí společného přístupu k řešení zmírňování dopadu změn klimatu a přizpůsobení se změnám klimatu.

Aby se jejich politický závazek realizoval prostřednictvím praktických opatření a projektů, signatáři Paktu se zavázali, že do dvou let od data rozhodnutí místní rady předloží akční plán pro udržitelnou energii a klima (SECAP), v němž představí klíčová opatření, která plánují uskutečnit. Plán bude obsahovat bilanci základních emisí pro sledování opatření ke zmírnění důsledků a posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu. Adaptační strategie může být buď součástí SECAP, nebo může být rozvinuta a začleněna do samostatného plánovacího dokumentu. Tento odvážný politický závazek představuje u měst, která se zavázala podávat zprávy o provádění svých plánů každé dva roky, začátek dlouhodobého procesu.

Více informací

2050 video thumbnail