Illustration Glosář

Pakt starostů a primátorů je mnohostranná iniciativa, která zahrnuje širokou škálu aktérů a celou řadu opatření a procesů. Díky tomuto glosáři s podrobnými informacemi od A do Z by se nováčci měli v tématech spojených s Paktem snadno zorientovat

Akční plán pro udržitelnou energii

Akční plán pro udržitelnou energii (A Sustainable Energy Action Plan, SEAP) je klíčový dokument, v němž signatář Paktu popisuje, jak plánuje do roku 2020 dosáhnout cíle snížit emise CO2. Definuje v něm aktivity a opatření stanovená k dosažení těchto cílů a harmonogram a rozdělení úkolů. Signatáři paktu si mohou formát SEAP zvolit sami do té míry, aby byl v souladu se zásadami stanovenými v pokynech Paktu pro SEAP.

Akční plán pro udržitelné zdroje energie a boj proti změně klimatu (SECAP)

Hlavní dokument, v němž signatář Paktu starostů a primátorů nastiňuje, jakým způsobem zamýšlí splnit své závazky. Jsou v něm definována opatření ke zmírňování změny klimatu a přizpůsobení se jejím dopadům, harmonogram a svěřené úkoly k dosažení stanovených cílů.

Bilance základních emisí

Bilance základních emisí je vyčíslení objemu CO2, který se vylučuje v důsledku spotřeby na území signatáře Paktu v průběhu základního roku. Označují se v něm hlavní zdroje emisí CO2 a potenciál jejich snížení v případě každého z nich.

Energetické agentury

Místní a regionální energetické agentury podporují zavádění osvědčených postupů energetické správy, prosazují koncepci udržitelnosti, poskytují informace a pokyny a řadu dalších místních služeb vycházejících ze zvláštních energetických potřeb na místní úrovni. Energetické agentury jsou financovány orgány veřejné správy.

Helpdesk

Helpdesk je primární rozhraní mezí orgány místní samosprávy a Kanceláří Paktu starostů a primátorů. Odpovídá na všeobecné a odborné dotazy spojené s iniciativou a pomáhá signatářům v průběhu procesu.

Kancelář Paktu starostů a primátorů

Kancelář Paktu starostů a primátorů, kterou založila Evropská komise, je pověřena koordinací a každodenním vedením této iniciativy. Poskytuje signatářům administrativní podporu a technické vedení, napomáhá vytváření kontaktů mezi zainteresovanými subjekty Paktu a má na starosti propagaci jejich aktivit. Kancelář Paktu spravuje konsorcium evropských sítí zastupujících místní a regionální orgány pod vedením organizace Energy Cities, sestávající z organizace Climate Alliance, CEMR, Eurocities a Fedarene.

Koordinátoři Paktu

Evropská komise definuje „koordinátory Paktu“ jako veřejné orgány, které poskytují strategickou asistenci, finanční a technickou podporu obcím, jež podepsaly Pakt starostů a primátorů, avšak postrádají dostatečné dovednosti a/nebo zdroje k plnění požadavků. Koordinátoři Paktu zahrnují decentralizované úřady na nižší než národní úrovni (včetně provincií, regionů a veřejných seskupení obcí) a národní veřejné orgány, kupříkladu národní energetické agentury.

Místní dny pro energii

Místní dny pro energii jsou akce, které signatáři Paktu pořádají v rámci oficiálních závazků a jejich cílem je rozšiřovat povědomí o možnostech inteligentnějšího využívání energie. Je to příležitost pro orgány místní samosprávy zapojit zainteresované subjekty a občany do společného dialogu týkajícího se vývoje a realizace akčního plánu pro udržitelnou energii. Pořádají se obvykle v konkrétním období a události v rámci nich jsou rozmanité, i když to bývají činnosti jako workshopy, výstavy, prohlídky a dny otevřených dveří.

Podpůrné struktury Paktu

Evropská komise „podpůrné struktury Paktu“ definuje jako evropské, státní a regionální sítě a sdružení orgánů místní samosprávy, které přispívají svou lobby, komunikací a schopnostmi vytvářet kontakty k propagaci iniciativy Paktu starostů a primátorů a podpoře závazků jeho signatářů.

Posouzení rizik a zranitelnosti

Analýza, která určí povahu a rozsah rizik prostřednictvím analýzy možných nebezpečí a posouzení zranitelnosti, které by mohly představovat potenciální hrozbu či újmu osobám, škody na majetku, hospodářství a životním prostředí, na nichž jsou závislí – to umožňuje identifikovat kritické oblasti vyvolávající znepokojení a poskytovat tak informace nezbytné k přijetí rozhodnutí. Tato posouzení se mohou týkat rizik spojených s povodněmi, extrémními teplotami a vlnami veder, suchými obdobími a nedostatkem vody, bouřemi a jinými extrémními povětrnostními jevy, zvýšeným počtem lesních požárů, se zvýšením hladiny moří a oceánů a s pobřežní erozí (připadá-li to v úvahu).

Přidružení partneři

Přidružení partneři jsou profesní sdružení, nevládní organizace a další podobné struktury, které jsou schopny vytvářet spojení se soukromými firmami a občanskou společností a podporovat signatáře Paktu, zejména prostřednictvím technologií, nástrojů, finančních pobídek, propagačních materiálů a kulturních a participativních iniciativ.

Příklady dobré praxe

Příklady dobré praxe jsou příslušné příklady místních iniciativ, na něž jsou signatáři, koordinátoři a podpůrné struktury Paktu obzvláště hrdí a jež podporují jako užitečná opatření inspirující jiné orgány místní samosprávy, provincie regiony či sítě.

Prováděcí zpráva

Prováděcí zpráva je dokument, který se signatáři Paktu zavazují předkládat každé dva roky od předložení akčního plánu pro udržitelnou energii a v němž jsou popsány průběžné výsledky jeho realizace. Cílem této zprávy je zhodnotit, zda jsou předběžné výsledky v souladu s plánovanými cíli.

Společné výzkumné centrum

Společné výzkumné centrum je vědecká a technická sekce Evropské komise. V rámci iniciativy je odpovědná za poskytování technické a vědecké podpory. Úzce spolupracuje s Kanceláří Paktu v tom, že signatářům poskytuje jasné technické pokyny a vzory k plnění závazků vyplývajících z Paktu starostů a primátorů a sledování jeho provádění a výsledků. Internetové stránky centra: http://ec.europa.eu/dgs/jrc/

Vzor SEAP/SECAP

Vzor SEAP/SECAP je elektronický dokument, který signatáři Paktu musí vyplnit v angličtině on-line, když předkládají akční plán pro udržitelnou energii ve svém mateřském jazyce. Byl vypracován, aby signatářům pomáhal při strukturování aktivit a opatření a usnadnilo se také jejich sledování.

Tematická diskusní skupina

Tematická diskusní skupina slouží k výměně informací a zkušeností a jejím cílem je stimulovat interakce a vznik nových vztahů mezi zainteresovanými subjekty Paktu. Tyto platformy šité na míru, na nichž se uskutečňují výměny, sdružují předem stanovené kategorie zainteresovaných subjektů Paktu – tj. velká města a metropolitní oblasti; malé a střední signatáře; koordinátory Paktu a podpůrné struktury Paktu. Ty se svými protějšky diskutují o tématech a otázkách spojených s Paktem zejména na akcích pořádaných Kanceláří Paktu starostů a primátorů, internetových fórech a webinářích.

Tematický workshop

Tematické workshopy jsou interaktivní schůze k budování kapacit, které Kancelář Paktu pořádá, aby podpořila předávání zkušeností a znalostí mezi účastníky. Tematické workshopy se obzvláště zaměřují na diskusní skupiny.

Webinář

Webinář je živá, interaktivní prezentace na internetových stránkách, díky níž mají zainteresované subjekty Paktu – jako jsou signatáři, podpůrné struktury a koordinátoři Paktu – příležitost vyslechnout si přednášku členů Kanceláře Paktu nebo jiných odborníků na specifické téma spjaté s Paktem.

Twitter
Informace ve vašem
mobilním telefonu
Facebook
Staňte se fanouškem
stránek Paktu
Newsletter
Přihlaste se k odběru
měsíčního bulletinu
Rss feeds
Přihlaste se k okamžitému
odběru novinek
S politickou podporou Evropské komise S politickou podporou Evropské komise. Stránky spravuje Kancelář Paktu.
Novinky | Agenda | Mapa stránek | Nápověda k RSS | Tvůrci stránek | Právní sdělení