Illustration Nástroje financování

V této části uvádíme neúplný seznam finančních programů a iniciativ, které mají signatáři Paktu k dispozici.

Quick Reference Guide

PDF - 1.1 Mb
Quick Reference Guide – Financing Opportunities for Local Sustainable Energy & Climate Actions 2014-2020
Short guide outlining financing funds, programmes and schemes in a matrix format, making financing opportunities easy to find for Covenant Signatories and Coordinators.
čeština (cs), dansk (da), Deutsch (de), English (en), español (es), français (fr), italiano (it), magyar (hu), Nederlands (nl), português (pt), slovenčina (sk)
PDF - 932.3 kb
Use of European Regional Development Funds 2007-2013 & 2014-2020 in Italian Regions for the Covenant of Mayors
The aim of this report is to list, region by region, the financial support given to municipalities through the European Regional Development Funds (inclusive of regions that are not officially Covenant Territorial Coordinators).
English

NOVÁTORSKÉ SYSTÉMY FINANCOVÁNÍ

Informace o tom, jak tyto a jiné zdroje ostatní signatáři Paktu začínají čerpat, najdete v souboru případových studií uvedených na Tematickém letáku Paktu o financování. V dolní části stránky najdete také seznam užitečných zdrojů.

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)

EVROPSKÉ FONDY SPRAVOVANÉ NA STÁTNÍ A REGIONÁLNÍ ÚROVNI

Strukturální fondy a Fond soudržnosti

Evropská politika soudružnosti se dělí na tři hlavní finanční nástroje:

 • Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR)
 • Evropský sociální fond (ESF)
 • Fond soudržnosti (FS)

Další informace

Evropský fond pro regionální rozvoj (EFRR) pro zlepšení energetické účinnosti a využívání obnovitelné energie ve stávajícím bydlení

 • V každém členském státě se na výdaje na zlepšení energetické účinnosti a využívání obnovitelné energie ve stávajícím bydlení vztahuje částka ve výši až 4 % celkové přidělené částky EFRR.
 • Členské státy by měly přizpůsobit stávající priority tak, aby obdržené prostředky (EFRR) přesměrovaly do opatření spořících energii ve stávajících budovách
 • Není třeba žádné formální schválení operačních programů ze strany Evropské komise
 • Členské státy nemusí čekat až do konce roku 2013, aby provedly potřebné změny

[Další informace-http://ec.europa.eu/regional_policy...]

Sdělení Evropské komise Přínos regionální politiky k udržitelnému růstu v rámci strategie Evropa

Technická podpora JESSICA

JESSICA – Společná evropská podpora udržitelných investic do městských oblastí (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas) – je iniciativa Evropské komise a Evropské investiční banky ve spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Evropy.

V rámci nových postupů mají členské státy a regiony možnost čerpat prostředky ze strukturálních fondů k návratným investicím u projektů, které jsou součástí integrovaného plánu pro udržitelný rozvoj měst. Tyto investice, jež mohou mít podobu čistého jmění, půjček či záruk, do projektů směřují prostřednictvím fondů pro rozvoj měst, případně holdingových fondů.

Další informace

Technická podpora JASPERS

JASPERS – Společná pomoc při podpoře projektů v evropských regionech (Joint Assistance to Support Projects in European Regions) – podporuje 12 středoevropských a východoevropských členských států EU při přípravě hlavních projektů, které předkládají k financování z grantů v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti. Cílem je zvýšit kvalitu a kvantitu projektů předkládaných ke schválení útvarům Komise. Podpora JASPERS, která je bezplatná, se zaměřuje na zrychlení začleňování dostupných fondů.

Další informace

Program spolupráce INTERREG IV A

Tento program podporuje přeshraniční spolupráci podél všech státních hranic v rámci EU. Cílem je podporovat výměnu zkušeností mezi evropskými regiony a nalézt společná řešení problémů, s nimiž se potýkají. Hlavním posláním je zamezit „znovuvynalézání kola“ a replikovat rychleji politiky a strategie, které se jinde úspěšně provádějí. Přidaná hodnota takových projektů je někdy nehmotná: financují se lepší znalosti, kapacity, kontakty a nové zkušenosti, někdy také pilotní opatření a těžké investice.

Další informace

Programy spolupráce INTERREG IV B

V rámci tohoto typu spolupráce jsou přípustné pilotní projekty, příprava investic a lehké investice.

Další informace


EVROPSKÉ FONDY ŘÍZENÉ CENTRÁLNĚ EVROPSKOU KOMISÍ

Programy spolupráce INTERREG IV C a URBACT

Meziregionální spolupráce (INTERREG IV C): Projekty se zaměřují striktně na výměnu zkušeností a některé lehké pilotní iniciativy: kontrolní metodiky a nástroje. Investiční činnost se nepodporuje.

Další informace

URBACT: Evropský výměnný a vzdělávací program pro města, která prosazují udržitelný rozvoj měst. Města spolupracují na vytváření řešení zásadních problémů měst, čímž znovu potvrzují zásadní úlohu v konfrontaci se stále složitějšími společenskými změnami.

Další informace

Horizont 2020

Program Horizont 2020 byl spuštěn v roce 2014 jako nástupce programu Inteligentní energie pro Evropu.

Horizont 2020 je finanční nástroj pro implementaci Unie inovací, což je stěžejní iniciativa strategie Evropa 2020, která má za cíl zajistit globální konkurenceschopnost našeho kontinentu.

Jedná se o program výzkumu a inovací Evropské komise a bylo na něj vyčleněno 80 mld. eur. Zaměří se na vědeckou excelenci, dosažení předních pozic v průmyslových oblastech a řešení společenských výzev.

Existuje řada výzev, které veřejným orgánům nabízejí finanční příspěvek k provádění udržitelné energetické politiky.

Další informace

Nástroj ELENA

ELENA – Evropská místní energetická pomoc (European Local Energy Assistance) – je nástroj pro granty na technickou podporu. Široká škála opatření, na něž se tato finanční podpora vztahuje, zahrnuje: studie proveditelnosti a trhu; tvorbu investičních programů; obchodní plány; energetické audity; přípravu postupů zadávání veřejných zakázek a smluvní dohody a předávání řízení investičních programů nově přijatým zaměstnancům. Cílem je svázat rozptýlené místní projekty do podoby systematických investic, aby byly komerčně zajímavé.

Opatření v rámci akčních plánů a investičních programů obcí se musí financovat pomocí jiných prostředků, jako jsou půjčky, ESCO či strukturální fondy.

Nástroj ELENA je financován z programu Inteligentní energie pro Evropu s ročním rozpočtem ve výši 15 milionů eur.

Další informace

ELENA-KfW

Tento nový nástroj technické podpory spustila Evropská komise ve spolupráci s německou skupinou KfW. Podporují se v rámci něj střední investiční projekty čítající méně než 50 milionů eur se zaměřením na platby za CO2.

ELENA-CEB

Nástroj ELENA-CEB vytvořila Evropská komise ve spolupráci s Rozvojovou bankou Rady Evropy a bude se z něj poskytovat technická podpora při vývoji investičních projektů zaměřených na sociální bydlení.

Další informace

EBRD-ELENA

Nástroj EBRD-ELENA podporuje přípravu a mobilizaci financování udržitelných investic do energetiky ze strany místních a regionálních úřadů a dalších veřejných orgánů.

Tento nástroj pokryje až 90 % celkových nákladů na technickou spolupráci, které je nutné vynaložit při k přípravě a implementaci udržitelných investic do energetiky v obecním sektoru, včetně studií proveditelnosti a tržní situace, určení a přípravy způsobilých projektů, obchodních plánů, energetických auditů, implementace a ověřování projektů, vytvoření jednotek pro implementaci projektů, přípravy dokumentace pro výběrové řízení a jeho vyhlášení.

Tento nástroj podporuje pět typů projektů investic do energetické účinnosti, které se těší podpoře EBRD:

 • obecní stavební projekty,
 • projekty dálkového vytápění,
 • projekty městské dopravy,
 • místní infrastrukturní projekty
 • a budování rozvodných sítí.

Způsobilé země: Bulharsko, Estonsko, Chorvatsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Polsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko.

Další informace

S žádostí o další informace se můžete obrátit na EBRD.

Inteligentní města (Smart Cities)

Signatáři Paktu, kteří přijímají politický závazek zmírňovat změny klimatu a připravují ucelený akční plán pro udržitelnou energii na svém území, mohou také využít technické složky energetické strategie Evropy. Iniciativa Inteligentní města podpoří omezený počet rozsáhlejších projektů měst a regionů zaměřených na technologii, v nichž figurují průkopnická opatření pro udržitelné využívání a výrobu energie, ale také mobilitu.

Bude vycházet z jiných iniciativ Strategického plánu pro energetické technologie (plán SET), zejména Evropské iniciativy pro solární energii a Evropské iniciativy pro distribuční soustavu elektřiny, ale také z partnerství soukromého a veřejného sektoru EU pro budovy a zelená vozidla, založeného v rámci Evropského hospodářského plánu obnovy.

Další informace

Evropský nástroj pro energetickou účinnost

V roce 2011 bude spuštěn nový evropský investiční fond pro projekty udržitelné energie. V rámci něj se využije 146 milionů eur, které nebyly vyčerpány v rámci Evropského programu hospodářské obnovy, a ty doplní spolufinancování Evropskou finanční bankou, díky čemuž veřejné orgány a subjekty jednající v jejich prospěch získají čisté jmění, záruky a dluhové produkty. Fond bude zaměřen na investice do staveb, místní energetické infrastruktury, distribuovaných obnovitelných zařízení a městské mobility.

Finanční nástroj pro obce

Finanční nástroj pro obce je iniciativa Evropské komise a Evropské banky pro obnovu a rozvoj (EBRD) k vytvoření a podnícení založení komerční banky, která bude poskytovat půjčky malým a středním obcím a společnostem poskytujícím v těchto obcích veřejné služby v zemích, které k EU přistoupily v roce 2004 (Česká republika, Estonsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Polsko, Slovenská republika a Slovinsko, Bulharsko a Rumunsko). V rámci tohoto nástroje se využívají finance EBRD v podobě dlouhodobých půjček nebo sdílení rizik.

Další informace

Iniciativa pro udržitelnou energii

Evropská banka pro obnovu a rozvoj (EBRD) podporuje v zemích, kde působí, projekty obcí zaměřené na udržitelnou energii.

K oblastem intervence (např. obecní energetická infrastruktura, doprava, trh s uhlíkem atd.) patří obce, místní banky, malé a střední podniky a další místní subjekty.

Další informace

Užitečné zdroje

PDF - 3.2 Mb
Thematic leaflet on Inspirational Financing Schemes: Food for Thought for Covenant Signatories
This Thematic Leaflet seeks to provide an overview of the different funding opportunities available to Covenant Signatories at the local, regional, national and European level.
български (bg), čeština(cs), dansk (da), Deutsch (de), eesti (et), ελληνικά (el), English (en), español (es), français (fr), Gaeilge (ga), italiano (it), lietuvių (lt), latviešu (lv), magyar (hu), Malti (mt), Nederlands (nl), polski (pl), português (pt), română (ro), slovenčina (sk), slovenščina (sl), suomi (fi), svenska (sv)
FUNDING
Title Author Date
Smart Cities Financing Guide - Expert analysis of 28 municipal finance tools for city leaders investing in the future Smart Cities Council. Developed by the Center for Urban Innovation at Arizona State University 2015
Final report of the CSI Europe European Commission, URBACT network 2015
"Energy Efficiency – the first fuel for the EU Economy : How to drive new finance for energy efficiency investments" Energy Efficiency Financial Institutions Group (EEFIG) 2014
Overcoming the split incentive barrier in the building sector JRC 2014
Financing Sustainable Urban Mobility Booz&Co 2014
Local Innovations to Finance Cities and Regions FMDV 2014
"Enabling synergies between European Structural and Investment Funds, Horizon 2020 and other research, innovation and competitiveness-related Union programmes" European Commission’s Directorate-General for Regional Policy 2014
"Technical guidance: Financing the energy renovation of buildings with Cohesion Policy funding" European Commission’s Directorate-General for Energy 2014
Using EU funding mechanism for Smart Cities European Commission November 2013
The new LIFE financial instruments European Commission 2014
Interim report on the pilot phase of the Europe 2020 project bond initiative European Commission 2013
Closing the circle: funding schemes for energy efficiency investments in 2014-2020 European Investment Bank 2014
Bonds and climate change: The state of the market in 2014 Climate Bonds Initiative 2014
URBAN MOBILITY
Title Author Date
Guidelines - Developing and Implementing a Sustainable Urban Mobility Plan Rupprecht Consult September 2011
Final ADVANCE Audit Scheme and Guidelines (Auditing and certification scheme to increase the quality of sustainable urban mobility plans in cities) Traject November 2013
ENERGY COOPERATIVES
RESCOOP Final Report Dirk Vansintjan 2015
RESCOOP Best practices report RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
RESCOOP Guide to engage and manage stakeholders RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
Handbook on investment schemes for RESCOOP projects RESCOOP 20-20-20 consortium 2014
PUBLIC LIGHTING
Title Author Date
Financing public lighting modernisation Covenant of Mayors Office December 2015
Guide: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
Checklist: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment Streetlight-EPC project 2015
FAQs: Energy Performance Contracting for Streetlight Refurbishment] Streetlight-EPC project 2015
TOOLS
FRESH - Financial simulation tool (See introduction to use here) ICE 2013
SDH Online Calculator - (See description here) Steinbeis 2014
CEEM (self assessment) online tool CEEM 2014
HES (self assessment) online tool HES 2012
E-RETROFIT-KIT (tool kit for passive house retrofit) E-Retrofit 2007
LEAF LEAF 2014
Twitter
Informace ve vašem
mobilním telefonu
Facebook
Staňte se fanouškem
stránek Paktu
Newsletter
Přihlaste se k odběru
měsíčního bulletinu
Rss feeds
Přihlaste se k okamžitému
odběru novinek
S politickou podporou Evropské komise S politickou podporou Evropské komise. Stránky spravuje Kancelář Paktu.
Novinky | Agenda | Mapa stránek | Nápověda k RSS | Tvůrci stránek | Právní sdělení