Illustration Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky

Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky, označený komisařem Miguelem Ariasem Cañetem za „nejrozsáhlejší světovou iniciativu v oblasti klimatu a energetiky měst a obcí“, svádí dohromady tisíce místních i regionálních samospráv, jež se dobrovolně zasazují o implementaci cílů EU v oblasti klimatu a energetiky na svém území.

Noví signatáři se nyní zavázali snížit do roku 2030 emise CO² alespoň o 40 % a přijmout integrovaný přístup k mírnění změn klimatu a adaptaci na ně.

PDF - 670.1 kb
Covenant of Mayors for Climate & Energy - Leaflet
Leaflet introducing the Covenant of Mayors for Climate & Energy and the benefits of joining. A high-definition PDF is available upon request.
Send a request.


Nový rámec do roku 2030 a integrace adaptace

V létě 2015 byl z podnětu komisaře Miguela Ariase Cañeta, Evropské komise a Kanceláře Paktu starostů a primátorů zahájen konzultační proces za podpory Evropského výboru regionů, jehož cílem bylo získat názory zúčastněných stran na budoucnost Paktu starostů a primátorů. Odezva byla jednohlasná: 97 % volalo po novém cíli přesahujícím rok 2020 a 80 % žádalo dlouhodobější cíl. Většina navíc souhlasila s cílem snížení emisí CO² a skleníkových plynů do roku 2030 nejméně o 40 % a podpořila společně zastřešenou integraci zmírňování klimatických změn a adaptace na ně.

Nový integrovaný Pakt starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky byl Evropskou komisí ustaven při podpisovém ceremoniálu na půdě Evropského parlamentu v Bruselu dne 15. října 2015. Symbolicky byly rovněž schváleny tři pilíře posíleného Paktu, tj. zmírňování, adaptace a bezpečná, udržitelná a cenově dostupná energie.

Vize signatářů

Signatáři schválili společnou vizi do roku 2050: zrychlit dekarbonizaci svých území, posílit svou schopnost přizpůsobit se nevyhnutelným dopadům klimatických změn a umožnit svým občanům přístup k bezpečné, udržitelné a cenově dostupné energii.

Závazky signatářů

Signatářská města se zavázala přijmout akční kroky, které by napomohly splnění cíle EU snížit do roku 2030 emise skleníkových plynů o 40 % a přijetí společného přístupu k mírnění změn klimatu a adaptaci na ně.

Aby své politické závazky promítli do praktických opatření a projektů, signatáři Paktu musí především vypracovat bilanci základních emisí a posouzení rizik a zranitelnosti spojených se změnou klimatu. Zavázali se, že do dvou let od dne přijetí rozhodnutí místním zastupitelstvem předloží akční plán pro udržitelnou energii Akční plán pro udržitelnou energii Akční plán pro udržitelnou energii (A Sustainable Energy Action Plan, SEAP) je klíčový dokument, v němž signatář Paktu popisuje, jak plánuje do roku 2020 dosáhnout cíle snížit emise CO2. Definuje v něm aktivity a opatření stanovená k dosažení těchto cílů a harmonogram a rozdělení úkolů. Signatáři paktu si mohou formát SEAP zvolit sami do té míry, aby byl v souladu se zásadami stanovenými v pokynech Paktu pro SEAP. a klima (SECAP), ve kterém budou vymezeny plánované klíčové aktivity a opatření. Strategie adaptace by měla být buď přímo součástí SECAP, nebo by měla být vypracována a implementována prostřednictvím jednoho či více samostatných plánovacích dokumentů, jejichž formát si signatáři mohou zvolit sami. Tento smělý politický závazek značí počátek dlouhodobého procesu, v rámci něhož budou města a obce každé dva roky předkládat zprávy o průběhu realizace svých akčních plánů.

Ohlédnutí: Původ Paktu a iniciativy Mayors Adapt

Poté, co Evropská komise přijala v roce 2008 klimaticko-energetický balíček EU s cíli do roku 2020, zasadila se o vznik Paktu starostů a primátorů, který by prosazoval a podporoval úsilí orgánů místních samospráv zaměřené na implementaci politiky udržitelné energie.

Pakt starostů a primátorů je jedinečným hnutím založeným na tzv. bottom-up přístupu, kterému se podařilo zmobilizovat značný počet orgánů místních i regionálních samospráv k vypracování akčních plánů a nasměrování investic na opatření zmírňující dopady klimatických změn.

Iniciativa Mayors Adapt, jež staví na úspěchu Paktu starostů a primátorů a spoléhá na stejný model vládnutí, vznikla v roce 2014 s cílem přimět města a obce k přijetí politických závazků a akčních opatření, jež by jim umožnily předvídat a připravit se na nevyhnutelné dopady změn klimatu.

Na konci roku 2015 došlo ke sloučení obou iniciativ do nového integrovaného Paktu starostů a primátorů v oblasti klimatu a energetiky, který přijal cíle EU do roku 2030 společně s integrovaným přístupem ke zmírňování klimatických změn a adaptaci na ně.

Twitter
Informace ve vašem
mobilním telefonu
Facebook
Staňte se fanouškem
stránek Paktu
Newsletter
Přihlaste se k odběru
měsíčního bulletinu
Rss feeds
Přihlaste se k okamžitému
odběru novinek
S politickou podporou Evropské komise S politickou podporou Evropské komise. Stránky spravuje Kancelář Paktu.
Novinky | Agenda | Mapa stránek | Nápověda k RSS | Tvůrci stránek | Právní sdělení